Rok 2009

Europa
Europa
Europa
Europa

Genetika II
Genetika II
Genetika II
Genetika II
Genetika II

Fatalistka II
Fatalistka II
Fatalistka II
Fatalistka II
Fatalistka II

Milenci
Milenci
Milenci
Milenci
Milenci

Mateřství
Mateřství
Mateřství
Mateřství
Mateřství

NoName
NoName
NoName
NoName
NoName

Loďka
Loďka
Loďka
Loďka
Loďka

Rok 2010

Účes
Účes (v. 58 cm)
Účes (v. 58 cm)
Účes (v. 58 cm)
Účes (v. 58 cm)

Labu
Labu (v. 73 cm)
Labu (v. 73 cm)
Labu (v. 73 cm)
Labu (v. 73 cm)

Tanečník
Tanečník (v. 59 cm)
Tanečník (v. 59 cm)
Tanečník (v. 59 cm)
Tanečník (v. 59 cm)

Tanečnice
Tanečnice (v. 57 cm)
Tanečnice (v. 57 cm)
Tanečnice (v. 57 cm)
Tanečnice (v. 57 cm)

Vrůst
Vrůst (v. 49 cm)
Vrůst (v. 49 cm)
Vrůst (v. 49 cm)
Vrůst (v. 49 cm)

Ohlédnutí
Ohlédnutí (v. 44 cm)
Ohlédnutí (v. 44 cm)
Ohlédnutí (v. 44 cm)
Ohlédnutí (v. 44 cm)

Akt
Akt (v. 28 cm)
Akt (v. 28 cm)
Akt (v. 28 cm)
Akt (v. 28 cm)

Akt II

Akt II (v. 38 cm)
Akt II (v. 38 cm)
Akt II (v. 38 cm)
Akt II (v. 38 cm)